تاريخ : چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٥ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------


تاريخ : چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٥ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------


تاريخ : چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٥ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------


تاريخ : چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٥ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------


تاريخ : چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٥ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------


تاريخ : چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٥ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------


تاريخ : دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳٩٠ | ٢:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------

سوالات عربی درس هفتم

1-جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

-  جمله اسمیه دارای دو قسمت ........ و ........ است.

- نام اشخاص اگر .......باشند،تنوین نمی گیرند.

- مبتدا همیشه دارای علامت ........ است.

2-ترجمه واژه های زیر را بنویسید.

سخن(.........)                        دقیق(.........)

شهید(..........)                       فَجر(..........)

مَطلَع(..........)                      تَناوُل(..........)          

3- جمله های زیر را ترجمه کنید.

1) بَعدَ تَناوُلِ العَشاءِ،اَلجَمیعُ ذَهَبوا لَلنَّومِ.

2) مریمُ شَعَرَت بِالنُّعاس.

3) اَلوالِد نَهَضَ لِأداءِ الصَّلاةِ.

4) و فی الصَّباحِ الباکِرِ.

4- در جمله های زیر ،مبتدا و خبر را مشخص کنید.

1) مریمُ شَعَرَت.

2)  أنامُضطَرٌّ.

3) اللهُ صَمَدٌ.

5- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1) جمله ی اسمیه را انتخاب کنید؟

1-کتَبَ علیُ الرسالةَ بالَقَلَم □             2-رَجَعَ محمدٌ مِن مدرسة□

3-یَحفظُ طالب درساً من المدرسة□           4-الحَمدُلِلهِ رَبَ العالمین□

2) کدام یک از جملات زیر اسمیه است؟

1- فاطمةُ دَخَلَت الی المسجدِ لِلصلاةِ□          2-جََعَلَ سعیدٌ کتابَ فی المحفظة□

3-یذهب الوالدُالی سوقِ لِعملٍ  □           4-قَرَأَ التلامیذُ دروسَهِم فی المدرسة□

 

 تاريخ : دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳٩٠ | ٩:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ----------------
 

کلمات جدید

أحذَیة = ج حذا، کفش
باکر = صبح زود
تعبة = خسته، کوفته
تناول = خوردن، تناول کردن
حدیث = سخن، صحبت
حذّاء = کفاش
شهور = ج شهرة: ماه
شهید = گواه
صدقْ = راست گویی
صَنَعَ = ساخت
ضوء = چراغ
عشاء = شام
عصا = عصا، چوب دستی
فجر= صبحگاه، طلوع صبح
لطیف = دقیق
مسخرات = تسخیر شده ها، رام شده ها
مضطَرّ = درمانده، مجبور
مَطلع = طلوع
نُعاس = چرت، خواب آلودگی
هُدوء = آرامش