تاريخ : دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳٩٠ | ٢:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عرفان بلال زاده

سوالات عربی درس هفتم

1-جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

-  جمله اسمیه دارای دو قسمت ........ و ........ است.

- نام اشخاص اگر .......باشند،تنوین نمی گیرند.

- مبتدا همیشه دارای علامت ........ است.

2-ترجمه واژه های زیر را بنویسید.

سخن(.........)                        دقیق(.........)

شهید(..........)                       فَجر(..........)

مَطلَع(..........)                      تَناوُل(..........)          

3- جمله های زیر را ترجمه کنید.

1) بَعدَ تَناوُلِ العَشاءِ،اَلجَمیعُ ذَهَبوا لَلنَّومِ.

2) مریمُ شَعَرَت بِالنُّعاس.

3) اَلوالِد نَهَضَ لِأداءِ الصَّلاةِ.

4) و فی الصَّباحِ الباکِرِ.

4- در جمله های زیر ،مبتدا و خبر را مشخص کنید.

1) مریمُ شَعَرَت.

2)  أنامُضطَرٌّ.

3) اللهُ صَمَدٌ.

5- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1) جمله ی اسمیه را انتخاب کنید؟

1-کتَبَ علیُ الرسالةَ بالَقَلَم □             2-رَجَعَ محمدٌ مِن مدرسة□

3-یَحفظُ طالب درساً من المدرسة□           4-الحَمدُلِلهِ رَبَ العالمین□

2) کدام یک از جملات زیر اسمیه است؟

1- فاطمةُ دَخَلَت الی المسجدِ لِلصلاةِ□          2-جََعَلَ سعیدٌ کتابَ فی المحفظة□

3-یذهب الوالدُالی سوقِ لِعملٍ  □           4-قَرَأَ التلامیذُ دروسَهِم فی المدرسة□