تاريخ : دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳٩٠ | ٩:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عرفان بلال زاده

جمله ی اسمیه                                                                            

1-جمله اسمیه ،جمله ای است که بایک اسم شروع شده است.  

 مانند: البَحرُ واسِعٌ – دریاپهناوراست 

2-جمله اسمیه ازدوبخش تشکیل شده است. ( مبتدا + خبر )

1-مبتدا: به اسمی که درابتدای جمله آمده است مبتدا گویند.

2-خبر: توضیحی است که درباره ی مبتدامی آید.

نکات کلیدی

  1-مبتدا علامتش رفع (ـُ  ، ـٌ) است.

  2-خبرنیزاگریک اسم باشد علامتش رفع (ـُ و ـٌ) است.

  3-مبتدا همیشه یک اسم است اما خبرانواعی دارد.                         

  انواع خبر

          الف: خبرگاه بصورت اسم است             مانند:         جوادٌ   طالبٌ

           ب: خبرگاه بصورت فعل است              مانند:         جوادٌ   ذَهَبَ

           ج: خبرگاه بصورت حرف و اسم است     مانند:        جوادٌ   فی المدرسةِ

 تذکر : خبرهایی که اسم نیستند باحالت خود درجمله بکار می روند.

 4-مبتدامعمولاً با (الـ )وخبربا تنوین رفع ( ـٌ ) بکارمی رود 

                     مانند:     اَلْبَحْرُ    واسِعٌ

5-مبتدااگراسم مردباشد همانند خبر با تنوین رفع ( ـٌ ) بکارمی رود            

 مانند:      جوادٌ   طالِبٌ     

      ولی اگر اسم زن باشد درآن صورت نه (الـ) می پذیرد ونه تنوین ( ـٌ )

       مانند:     فاطمهُ   طالِبَة ٌ

 6- اسمی که (الـ ) داشته باشد تنوین نمی پذیرد.

   توجه : ممکن است اسمی باشد که نه ( الـ ) بپذیرد و نه تنوین ( ـٌ ) ماننداسم زن

 7- معمولاً اگرمبتدا مذکر باشد خبرهم مذکر می آید واگرمبتدا مونث باشد خبرهم مونث می آید.                                    

بیشتربدانیم

* گاهی برای آنکه خبرباصفت مبتدااشتباه نشودبین آن دو ، ضمیری به نام (ضمیرفصل)می آورندکه به مبتدابرمی گردد.دراین حال کلمه بعدازضمیر،خبرخواهدبود.

مثال:    اُولئکَ     هُمُ       المُفلحونَ  .  

                   ضمیرفصل         خبر